Årsmelding Fontenehus Norge

Landsmøteperioden november 2014 til november 2015

Det vises til vedlagt undertegnet årsberetning, regnskap og revisors beretning for 2014

Det vises videre til handlingsprogram for 2015 vedtatt på ekstraordinært landsmøte i januar 2015.

Overordnet mål: Fontenehus i alle fylker

Hovedmål: 12 nye fontenehus innen 2020

Stortingets vedtak fra desember 2014, hvor driftstilskuddet til fontenehus ble økt fra 13 til 23 millioner i 2015, skapte en helt ny situasjon for fontenehusene i Norge. For første gang på 6 år blir det etablert nye fontenehus i år, i Rygge og Asker.

Regjeringens forslag om å videreføre tilskuddet på 23 millioner kroner gir rom for etablering av ytterligere 2 – 3 fontenehus i 2016.

Målet om 20 fontenehus i 2020 er innen rekkevidde.

Arbeid for vekst og kvalitet

1. Nye fontenehus

Fontenehus Norge har bidratt til etablering av interimsstyrer og stiftelser i Asker og Rygge, utvikling av samarbeidet med kommunale myndigheter og lokale NAV-kontor, med grunnlagsmateriale for budsjett og søknadsutvikling og bistår i arbeidet med ansettelse av daglige ledere. Fontenehus Norge vil videre bistå med utvikling av planer for drift, opplæring av medarbeidere og medlemmer og plan for arbeid med akkreditering i løpet av fire år.

Begge kommunestyrene fattet enstemmige vedtak om samarbeid om etablering av fontenehus. Fontenehus Norge har også støttet fontenehusinitiativene i Haugesund og Alta, men der lykkes man ikke å få kommunestyrene med på et positivt vedtak i 2015.

De nye retningslinjene for tilskudd fra Helsedirektoratet krever at fontenehusene innarbeides i kommunenes helse- og omsorgsplaner og at kommunene forplikter seg til å yte nødvendig driftsstøtte. Nye fontenehusene skal etableres med en bemanning på tre medarbeidere og en legger til grunn en vekst til fem medarbeidere så snart aktivitet og medlemstilgang tilsier det. I tillegg er nye fontenehus forpliktet til å arbeide for akkreditering i løpet av første fire driftsår.

Fontenehus Norge har medvirket til at disse nye kravene ble innarbeidet når retningslinjene for driftstilskudd ble fornyet i 2015.

Fontenehus Norge arbeider for tiden med forberedelser til etablering av interimsstyrer for etablering av nye fontenehus i 2016 i bl.a.: Bærum, Haugesund, Harstad, Bodø, Gjøvik og GrenlandDreiebok om etablering av fontenehus vil sluttføres i løpet av året og ta utgangspunkt i erfaringene fra etableringsarbeidet i Rygge og Asker.

2. Forskning og faglig forankring

Det er etablert et uformelt forskningsforum med en gruppe forskere med tilknytning til Oslo Universitetssykehus OUS, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Akershus Universitetssykehus AHUS og høgskolene i Oslo/Akershus og Hordaland. Alle er sterkt engasjert i fontenehusforskning.

Oslo Universitetssykehus, Senter for behandlingsforskning ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet, vil i januar 2016 påbegynne arbeidet med å utvikle forskningsprosjekter som skal dokumentere resultater av fontenehusenes virksomhet når det gjelder:

  • helseeffekter,
  • arbeidsinkludering og
  • samfunnsøkonomiske gevinster.

Første norske fagfellevurderte artikkel om fontenehus er publisert i «Ergoterapeuten». Det arbeides, med data fra medlemsundersøkelsen ved Fontenehuset i Oslo, med artikkel om sammenhengen mellom antall medlemsår og yrkesaktivitet. Fontenehus Norge arbeider for å videreutvikle samarbeidet med ergoterapeututdanningen ved HIOA.

Etter initiativ fra Fontenehus Norge har en forsker ved i Hordaland fått midler til å utarbeide en forsknings-oppsummering av internasjonal fontenehusforskning (både kvantitative studier og kvantitative studier). Dette arbeidet gjøres i samarbeid med Yale University i USA og Høgskolen i Buskerud.

3. God drift ved eksisterende fontenehus

Fontenehusenes nye medlemsdatabase, del 1, «Klubblogg» er i bruk ved alle fontenehus. Klubbloggens del 2, med «Arbeid», «Utdanning» og «Individuell støtte» sluttføres i løpet av 2015 og implementeres ved alle fontenehus i januar 2016. Data fra klubblogg vil ikke bare bli nyttige for fontenehusenes interne arbeid. Det vil også gi mange interessante data for nye forskningsprosjekter.

Det er gjennomført to landsomfattende fag-dag-samlinger.

Fontenehuset Hønefos er fadder for Fontenehuset Kongsberg. Fontenehuset i Oslo er fadder for Fontenehuset Drammen. Det er avtalt etablering av fadder-oppfølging også av de to nye fontenehusene.

Fontenehus Norge har avholdt styremøte på Hønefoss og er imponert over deres organisasjonsmodell og betydning på Ringerike. Sekretariatet har besøkt Stavanger, Hønefoss og Drammen for å utvikle relasjoner og avklare ønsker om støtte ved videre utviklingsarbeid.

Sekretariatet har ikke hatt kapasitet til å utvikle formelle støtte-tilbud til daglige ledere og det er ikke utviklet kurstilbud om styrearbeid og ledelse av fontenehus. Sekretariatet har imidlertid bistått individuelt etter direkte henvendelse.

Sekretariatet har heller ikke hatt kapasitet til å bistå med utvikling av samarbeid med NAV-lokalt, til å informere om enkelte fontenehus sine erfaringer fra samarbeid med ACT-team, skolevesen og IPS-prosjekter i det omfang en gjerne skulle gjort.

4. Fontenehusenes omdømme i kommunalsektoren og NAV

Enstemmige vedtak om etablering av fontenehus i Rygge og Asker, og de lokale NAV-kontorenes støtte til dette, legger et solid grunnlag for videre arbeid med fontenehusenes omdømme lokalt.

Fontenehus Norges aktive deltakelse i det lokale interessepolitiske arbeidet for etablering av nye fontenehus i 10 - 15 større kommuner bidrar på samme måte.

Sekretariatet har ikke hatt kapasitet til å utvikle de tiltak som er omtalt i handlingsprogrammet under denne oversikten. Arbeidet med realisering av to nye fontenehus har blitt prioritert

5. Fornyelse av NAVs tiltaksportefølje

Fontenehus Norge har avgitt høringsuttalelse til forslaget om fornyelsen av de skjermede attføringstiltakene. Vi har møtt to av statssekretærene i Arbeids- og sosialdepartementet for å presentere vår bekymring og våre ønsker om fornyelse av NAVs tiltaksarbeid. Helsedirektoratet arbeider for at det skal avholdes et felles møte mellom Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) og Fontenehus Norge hvor vi kan drøfte ønsker og behov for endringer i arbeidet for inkludering av psykisk syke i arbeidslivet. Fontenehus Norge har etablert kontakt med politikere i Stortingets Arbeids- og sosialkomite og presentert bekymringer og ønsker knyttet til endringsarbeidet i NAV.

Foreløpig har dette ikke gitt konkrete resultater.

I regjeringenes budsjettforslag for 2016, hvor fontenehus omtales sammen med de andre helsebaserte arbeidsrettede forsøkstiltaken, bl.a. «Jobbmestrende oppfølging - JMO» og «Individuell Jobbstøtte - IPS», heter det i avsnittet om «Arbeid og psykisk helse» at

«Målet med bevilgningen (bl.a. til fontenehus v.tlf.) er å styrke satsingen på arbeid og psykisk helse gjennom å videreutvikle samhandlingsmodeller mellom helsetjenesten og Nav».

Det er, i samarbeid med fontenehuset i Oslo, Oslo Øst og Hønefoss arrangert kurs i anbudsskriving (konf konkurranseutsetting av «Oppfølgingstiltaket»).

Sekretariatet har hatt løpende kontakt med ledelsen i Attføringsbedriftene i NHO Service med sikte på å holde seg orientert om endringene i NAVs tiltaksstruktur. En representant fra organisasjonen deltok på styremøtet avholdt i Hønefoss i september.

6. Helsedirektoratets tilskuddsordning

Skal vi nå målet om 20 fontenehus i 2020 må Helsedirektoratets tilskuddsordning videreføres etter at «Opptrappingsplanen for arbeid og psykisk helse» avsluttes i 2016. Helsedirektoratet har invitert Fontenehus Norge til samtaler om erfaringer fra årets tildeling. Det videre arbeidet for å endre NAVs tiltaksportefølje må kombineres med arbeidet for sikre fontenehus et langsiktig, forutsigbart finansieringsgrunnlag hvor både helse- og arbeidslivssektoren deltar. Målet om 20 fontenehus i 2020 forutsetter at Helsedirektoratets tilskuddordning utformes slik at den bidrar til vekst ut over 2016.

PrintEmail

 Fontenehus Norge   Svein Jacobsen   Torhild Stimo   Solveig Persson
 Hagegata 25   Daglig leder   Rådgiver   Rådgiver
 0653 Oslo   Mob.: 92 48 54 10   Mob.: 99 57 92 05   Mob.: 47 30 31 03
 Org.nr.: 99430317   svein.jacobsen@fontenehus.no   torhild.stimo@fontenehus.no   solveig.persson@fontenehus.no