Vedtekter
For
Fontenehus Norge

Med ikrafttredelse fra Landsmøte november 2015

1. Navn

Fontenehus Norge
Clubhouse Norway

2. Formål

Fontenehus Norge er en paraplyorganisasjon for fontenehusene i Norge. Fontenehus Norge har som formål å:
• Bidra til og støtte etablering av nye fontenehus
• Bidra til å styrke kvaliteten ved eksisterende fontenehus
• Arbeide for at effekten av fontenehusenes virksomhet når det gjelder medlemmenes helse, arbeidsinkludering og samfunnsøkonomiske effekter blir vitenskapelig dokumentert.
• Fremme det landsdekkende samarbeidet mellom fontenehusene
• Være talerør for de norske fontenehusene mot sentrale myndigheter
• Utvikle samarbeidet med Clubhouse International, nordiske og europeiske nettverk

3. Betingelser for deltakelse

For å være medlem av Fontenehus Norge må fontenehus arbeide etter de internasjonale retningslinjene for «clubhouses» og ha som mål å bli og deretter forbli akkreditert av Clubhouse International i tråd med deres akkrediteringsregler. Som nettverk godkjent av Clubhouse International stiller Fontenehus Norge følgende kriterier til fontenehus som ønsker medlemskap:
• Arbeide aktivt for å oppfylle de internasjonale retningslinjene for klubbhusprogram
• Tidfeste Clubhouse International- akkreditering i tråd med Clubhouse Internationals retningslinjer
• Benytte Clubhouse Internationals tre / to ukers treningsprogram på en av Clubhouse Internationals godkjente treningsbaser
• Aktivt støtte utviklingen av nye fontenehus i Norge
Benevnelsen "fontenehus" skal bare kunne benyttes av medlemmer av Fontenehus Norge eller etter godkjennelse av styret.

4. Organisering

Landsmøtet er Fontenehus Norges øverste organ. Landsmøtet velger et styre som er utøvende organ mellom landsmøtene. Styret har som oppgave å gjennomføre Fontenehus Norges handlingsplan som vedtas på landsmøtet.

5. Delegater til landsmøtet

Fontenehus Norge består av de innmeldte fontenehusene. Hvert enkelt fontenehus kan stille med fire delegater på landsmøtet. Daglig leder, styreleder eller ett styremedlem valgt av styret bør delta på landsmøtet. Minst en delegat skal være medlem av fontenehuset.

6. Beslutninger

Beslutninger i Fontenehus Norge fattes ved alminnelig flertall, men man søker å oppnå konsensus. Hvert fontenehus har én stemme.

7. Valg av styreleder

Landsmøtet velger styreleder etter innstilling fra valgkomiteen.

8. Styret

Styret består av styreleder og 8 styremedlemmer. Etter innstilling fra valgkomiteen velges styremedlemmene på landsmøtet. Av disse kan inntil 4 styremedlemmer rekrutteres fra offentlig, politisk sektor eller andre relevante arbeidsområder. Minst 2 av styremedlemmer skal rekrutteres blant medlemmene på fontenehusene og minst to skal rekrutteres blant ansatte. Styret konstituerer seg selv.
Styremedlemmene velges for to år, med mulighet for gjenvalg. For å sikre kontinuiteten i styrets arbeid bør det tilstrebes at de valgte styremedlemmene ikke skiftes ut samtidig.
Årsregnskap og årsberetning for Fontenehus Norge godkjennes av styret.

9. Valgkomité

Landsmøtet velger en valgkomité bestående av leder, og tre medlemmer etter innstilling fra styret.

Valgkomitéens medlemmer velges for to år, med mulighet for gjenvalg. Valgkomitéeen arbeider i henhold til retningslinjer utarbeidet av styret.

10. Møter

Fontenehus Norge skal avholde minst to møter i året, hvorav det ene skal være landsmøtet.
Landsmøtet avholdes årlig i november.
Saksliste for landsmøtet:
(a) Åpning av landsmøtet
(b) Godkjenning av beslutningsdyktighet:
Landsmøtet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. På landsmøtet har hvert fontenehus en stemme.
(c) Godkjenning av innkalling:
Innkalling til landsmøtet sendes ut senest seks uker før landsmøtet.
(d) Godkjenning av dagsorden
(e) Konstituering:
o Valg av møteleder og referent
o Valg av protokollunderskrivere

(f) Opptak av nye medlemmer
(g) Økonomi:
Styrets redegjørelse for årsregnskap, årsberetning og revisjonsrapport
(h) Innkomne saker:
Forslag som skal behandles skal være sendt til styret senest 4 uker før landsmøtet. Fullstendig sakliste og saksdokumenter må være medlemshusene i hende senest 3 uker før landsmøtet.
(i) Handlingsprogram
(j) Budsjett
(k) Vedtekter:
Forslag til vedtektsendringer fra medlemmene må være styret i hende senest 4 uker før landsmøtet. Styret kan også selv fremme forslag til vedtektsendringer. Styret sammenfatter forslagene og utarbeider forslag til vedtektsendringer som sendes ut med saksdokumentene.
(l) Valg:
o Valg av styreleder, hvis på valg
o Valg av styremedlemmer
o Valg av valgkomité
Styret kan innkalle til ekstraordinært landsmøte. Innkalling med angivelse av sak(-er) til behandling skal sendes medlemmene senest 2 ukers før møtet. For øvrig gjelder underpunktene (a) til og med (e) gjelder tilsvarende for ekstraordinært landsmøte.

11. Signatur/Prokura

Daglig leder og et styremedlem, eller to styremedlemmer sammen, har signaturrett.

12. Opptak av nye medlemmer

Landsmøtet godkjenner opptak av nye medlemmer.

13. Nedleggelse

Nedleggelse av Fontenehus Norge må vedtas på ordinært eller ekstraordinært landsmøte av minst ¾ av Fontenehus Norges medlemmer.

PrintEmail

 Fontenehus Norge   Svein Jacobsen   Torhild Stimo   Solveig Persson
 Hagegata 25   Daglig leder   Rådgiver   Rådgiver
 0653 Oslo   Mob.: 92 48 54 10   Mob.: 99 57 92 05   Mob.: 47 30 31 03
 Org.nr.: 99430317   svein.jacobsen@fontenehus.no   torhild.stimo@fontenehus.no   solveig.persson@fontenehus.no