Fontenehus Norge: 20 fontenehus i 2020 I.h.t. Lov om helse og omsorgstjenester i kommunene (fra 2012) har kommunene plikt til å etablere faglig forsvarlige rehabiliteringstjenester til mennesker med psykiske helseproblemer. Fontenehus Norge mener at begrepet «faglig forsvarlig» omfatter mer enn det de fleste kommuner i dag tilbyr. Intensjonen med samhandlingsreformen er at det kommunale tilbudet skal erstatte det rehabiliteringstilbudet psykiatrien (helseforetakene) tidligere hadde ansvaret for.

NAV bruker hvert år mellom 7 og 8 mrd kroner på arbeidsrettede tiltak som, iflg norsk og internasjonal forskning, ikke virker godt nok (se bl.a. OECD-rapporten Mental Heath and Work - Norway fra 2013 og Riksrevisjonen rapport fra juni 2014). Det rammer først og fremst enkeltmennesker som vil ha store helsemessige gevinster av å jobbe. Men det er også svært dårlig samfunnsøkonomi.

Fontenehus Norge arbeider for at kommunene skal etablere faglig forsvarlige rehabiliteringstilbud som tilbyr mer enn væresteder og tilbud om støttesamtaler. Fontenehus Norge ønsker også at NAV skal bidra til å utvikle fontenehusenes arbeidsrettede tiltak. Sentrale politikere fra alle partier har gått inn for at en i større grad skal bruke frivillige og ideelle organisasjoner som leverandører av velferdstjenester. Fontenehus Norge vil også innlede samtaler med NAV om kvalitetssikring av fontenehusenes arbeidsrettede virksomhet.

Continue Reading

PrintEmail

 Fontenehus Norge   Svein Jacobsen   Torhild Stimo   Solveig Persson
 Hagegata 25   Daglig leder   Rådgiver   Rådgiver
 0653 Oslo   Mob.: 92 48 54 10   Mob.: 99 57 92 05   Mob.: 47 30 31 03
 Org.nr.: 99430317   svein.jacobsen@fontenehus.no   torhild.stimo@fontenehus.no   solveig.persson@fontenehus.no