Fontenehusenes
jobbstøttetilbud

Fontenehus er ikke bare et arbeidsrettet rehabiliteringstibud. Fontenehus er også en arbeidsinkluderingsaktør. Det å støtte medlemmer med jobb og utdanning er en prioritert oppgave ved fontenehus over hele verden.

Fontenehus Norge har som mål at alle fontenehus skal tas i bruk av NAV som en arbeidsinkluderingsaktør med særskilt kompetanse på psykisk helse feltet. Fontenehus fyller ikke bare «rehabiliterings-tomrommet» mellom psykiatrien og kommunehelsetjenesten. Fontenehus fyller også tomrommet mellom helse og arbeid – og kan tilføre både ressurser og kompetanse til arbeidsinkluderingssektoren. Slik kan færre psykisk syke unngå å bli uføretrygdet før de har fått en reell sjanse i arbeidslivet, og flere uføretrygdede kan motiveres og få støtte til å prøve seg i arbeidslivet.

 

Overgangsarbeid OA


Det trygger arbeidsgiver samtidig som det gjør det lettere for medlemmer med flere arbeidsmessige nederlag å prøve seg på nytt i arbeidslivet. Den langvarige relasjonen fontenehuset etablerer med overgangs-arbeidsgiverne gjør det mulig å tilrettelegge arbeidsdagen i tråd med ulike medlemmers ønsker og behov. Noen ganger må en medarbeider eller medlem som kjenner jobben fra før jobbe sammen med den ny ansatte både i 2 og 3 uker før en blir trygg i sin nye rolle. Andre ganger er det nok med kortvarig opplæring. Den tette oppfølgingen skaper trygghet også for arbeidsgiver.


Overgangsarbeid er fontenehusenes unike verktøy for medlemmer som vil prøve seg i arbeidslivet. OA er 6 til 9 måneders tarifflønnet deltidsarbeid. Arbeidstilbudet er fremforhandlet av arbeidsgiver og fontenehuset. Jobben er enkel med oppgaver de fleste kan løse. OA er ikke drømmejobben, men en ny inngang til arbeidslivet. Fontenehuset står for rekruttering og opplæring, og for tett oppfølging både av ansatte og arbeidsgivere på arbeidsplassen. Fontenehuset stiller også med vikar når det trengs.

Fontenehus_Bakgrunn_2.jpg

Jobbstøtte og arbeidsinkludering

Å støtte medlemmer til vanlig jobb og studier er alltid en prioritert oppgave for fontenehus. Det arrangeres jobbklubb for medlemmer som ønsker hjelp med CV, trening på intervjusituasjon og aktiv jobbsøking, ogjobbmiddager for arbeidsgivere i nærområdet som bringer medlemmerpå jobbsøk og arbeidsgivere sammen. Det er bare en liten del av jobbene i Norge som lyses ut og har du store hull i CVen blir du ofte oversett når søknader leses. Det direkte møtet og fontenehusets kontaktnett blant arbeidsgivere har gitt mange medlemmer en ny sjanse i arbeidslivet.

Medlemmer som skaffer seg en jobb kan avtale hvordan fontenehus kan støtte opp slik at en mestrer arbeidslivets nye utfordringer. De som opplever et nytt arbeidsnederlag kan komme rett tilbake til fontenehuset, gjenoppta kontakt med gamle kolleger der og gjøre nytte for seg i fontenehusets arbeidsrettede dag. I stedet for å isolere seg hjemme og dyrke nederlaget. Det er mange eksempler på at dette har bidratt til at nedturen blir kort og ny jobb kommer på plass i løpet av kort tid.

huovtuv.png

Samarbeid med NAV

Noen fontenehus har i mange år samarbeidet med NAV om leveranse av NAV-tiltakene «Arbeid med bistand» (som nå er avviklet) og «Arbeidsforberedende trening AFT» som er NAVs nye program for mennesker som trenger litt ekstra bistand for å skaffe seg en jobb. Dette samarbeidet gir fontenehusenes tilgang på ekstra jobbstøtteressurser og flere medlemmer har fått støtte til å finne seg en vanlig jobb. Men NAVs tradisjonelle tiltak passer ikke helt inn i fontenehusenes driftsform. Vårt mål er at vi sammen medNAV kan utvikle en samarbeidsmodell som kombinerer det beste fra begge leire: kunnskapsbasert arbeidsrettetrehabilitering og nye effektive arbeidsinkluderingsmetoder.

Fontenehusenes rehabiliteringstilbud finansieres over helsebudsjettene. Fontenehus kan derfor både bringe med seg ressurser og kompetan se som kan gjøre arbeidsinkluderingstiltak for psykisk syke mer effektive. I dag har tre fontenehus samarbeidsavtaler med NAVom AFT-tiltaket og ett fontenehus har fått midler til å ansette jobbkonsulenter innenfor et forsøk med Individuell Jobbstøtte (IPS) finansiert av NAV. IPS er et Supported Employment program spesialutviklet for bruk av eller i tett samarbeid med psykiatrien.

Fontenehus_Bakgrunn_2.jpg

«Fontenehus Jobbstøtte»

Ved å kombinere lang erfaring fra tett oppfølging i «Overgangsarbeid» (OA) med erfaring fra ulike Supported Employment (SE)-program, kan fontenehusene mer effektivt støtte flere medlemmer ut i jobb og utdanning. Men den grunnleggende fontenehusfinansieringen dekker ikke kostnader til omfattende aktivt jobbsøk og jobbskaping ute på arbeidsplassen. Også fontenehusenes ønske om tett og langvarig oppfølging både av arbeidsgiver og arbeidstaker, ute på arbeidsplassen, krever ekstra jobbstøtte ressurser når mange medlemmer skal følges opp.

Både SE og fontenehus vektlegger bruk av ordinære arbeidsplasser som arena for arbeidstrening og at fast jobb er målet for de fleste. Mange medlemmer bruker fontenehus aktivt både ved siden av en overgangsjobb og en vanlig jobb. Støtte fra fontenehuskolleger gjør det lettere for mange å mestre arbeidslivets utfordringer.
 

«Målet er at alle fontenehus ifremtiden skal samarbeide tett med lokale NAV kontor både om arbeidsinkludering av medlemmer ogenkeltpersoner som ønsker støtte fra fontenehuset og om finansiering av jobbstøtteressurser ved fontenehusene.»
 

Med dette utgangspunktet har Fontenehus Norge iverksatt et kompetanseutviklingsprogram kalt «FontenehusJobbstøtte» samtidig som vi jobber for å skaffe ekstra jobbstøtte-resssurser til alle fontenehusenes. I dagfinansieres fontenehus i all hovedsak over statlige og kommunale helsebudsjetter. 

huovtuv.png

Vil du ha fontenehus i din kommune? Ta kontakt med oss!

Fontenehus_Bakgrunn_2.jpg