Fontenehus:
et tilbud til kommuner

Faglig forsvarlig, arbeidsrettet, tverrfaglig,
sammenhengede og kunnskapsbasert

 

De nasjonale helsemyndighetenes vektlegging av arbeid bør også legges til grunn for kommunenes rehabiliteringstilbud.

Etter vårt skjønn bør alle kommuner ha tilbud om faglig godt forankrede arbeidsrettede tilbud til alle med psykiske helseutfordringer.

Fontenehus dekker kravene til et faglig forsvarlig arbeidsrettet tilbud.

«Arbeid» er blant de høyest prioriterte og sterkest anbefalte intervensjonene i Helsedirektoratets retningslinjer for behandling og rehabilitering av alvorligere psykiske lidelser. Dessverre er det fortsatt slik at enkelte fagfolk i psykiatrien ikke har innsett at de fleste pasienter kan jobbe til tross for psykisk sykdom, at de ønsker å jobbe eller studere og at de vil ha stor glede og nytte av å komme videre i livet med studier og arbeid.

 


Etter vår oppfatning har samhandlingsreformens omfordeling av faglig ansvar mellom kommunen og sykehusene skapt et tomrom innen psykisk helse. Psykiatrien opplever det ikke som sitt ansvar for å tilby effektiv arbeidsinkluderingsbistand. De fleste kommunene har ikke erkjent at kravet om «faglig forsvarlig rehabilitering» bør omfatte et kunnskapsbasert arbeidsrettet rehabiliteringstilbud. Og det er bred enighet om at samarbeidet mellom NAV og helsesektoren ikke fungerer godt nok.

Men fontenehus er også noe mer. Fordi fontenehusemedlemmer får støtte av andre medlemmer og ansatte på mange av livets områder vil aktive fontenehusmedlemmer etterspørre mindre bistand fra den kommunale psykiske helsetjenesten. Fontenehuset helhetlige tilnærming, hvor arbeid, sosialt fellesskap, relasjoner og likeverd smelter sammen gjør at et fontenehus både utfyller og avlaster tradisjonelle kommunale helsetjenester.


 

«Komiteen vil peke på at det er stort potensial for bedre samhandling mellom kommuner, Nav og næringslivet med tanke på arbeidsrettede mestrings- og rehabiliteringstiltak. Komiteen mener at Fontenehusene er et viktig lavterskeltilbud og en utviklingsarena som utfyller det offentlige tilbudet...»

I merknadene til statsbudsjettet for 2015 uttalte en samlet Helse- og omsorgskomite:

 

Fontenehus kan bli en slik arena i din kommune. Fontenehus kan bli det arbeidsrettede rehabiliteringstilbudet som mangler i det kommunale tilbudet. Og fontenehus kan bli en arena for godt faglig samarbeid
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
og mellom helse og NAV. 

Opaque blå 2.jpg
 

Alle vi kjenner har godt av en jobb

Da arbeidet med å avmystifisere psykiske lidelser begynte på 1990 tallet ble det sagt at «alle kjenner noen som sliter psykisk». I dag er åpenheten og kunnskapen om psykiske lidelser langtstørre. Fortsatt finnes fordommer. Fortsatt er det mange som ikke vet hva psykiske helseproblemer medfører. Men fortsatt er det slik at vi «alle kjenner en som ville ha godt av å få seg enjobb», men som ikke får det f ordi den gode støtten ikke er på plass, fordi arbeidsgivere kvier seg, fordi kunnskapen om psykisk sykes arbeidsvilje og kompetanse ikke er god nok. Målet er at Fontenehus Partner skal bli et virkemiddel for inkludering av mennesker som sliter psykisk og som ønsker å delta i arbeids- og samfunnsliv på linje med andre.
 

Les mer om fontenehus på de ulike fontenehusenes egne hjemmesider eller kjøp boka «En kilde til vekst» somble utgitt i anledning 10 års jubileet til Fontenehuset i Oslo. Boka kan bestilles på telefon 22 99 34 80 eller epost
 

Fontenehus–partner:
Arbeidsgivere – vår viktigste samarbeidspartner

I diskusjoner om arbeidsinkludering av mennesker med nedsatt arbeidsevne, herunder mennesker som sliter psykisk, blir det ofte påpekt at arbeidsgivere må ta sin del av ansvaret – hvis en skal lykkes. Arbeidsgiveres manglende vilje blir ofte beskrevet som en av de barrierene som må forseres. Vår erfaring er at arbeidsgivere ønsker å gi folk med psykiske CV-hull en mulighet. At de er enige med oss i at arbeid og utdanning burde bli en del av velferdssamfunnets tilbud til alle som sliter psykisk. Mange arbeidsgivere åpner også døra til arbeidslivet for mennesker med store hull i CVen – kanskje særlig for unge som har aldri har fått sjansen til å prøve seg.  

Vi opplever at det eksisterer et stort, uforløst ønske o m å bidra blant norske arbeidsgivere – ikke uoverstigelig barriere. De trenger imidlertid trygghet for at det er hjelp å få hvis problemer skulle oppstå og bistand for å få del i de økonomiske virkemidlene NAV kan bidra med for å redusere den økonomiske risikoen.

Derfor tok Fontenehus Norge i juni 2018 initiativet til Fontenehus Partner. Vi ønsker å bygge opp et tilbud omstøtte og fellesskap til bedrifter og offentlige virksomheter som tar lokalt samfunnsansvar ved å gi «arbeid» til mennesker med psykiske hull i CVen. Alle fontenehusenes «Overgangs-arbeids-givere» vil bi invitert til å delta. Initiativet kommer fra Herkules Capital som i stedet for julegave til forretningsforbindelse og ansatte i 2017 gav fem overgangsarbeidsplasser til norske fontenehus. Den første er etablert i en av Olivia-kjedens restauranter i Oslo. Fontenehus Norge er også i dialog med andre mulige nasjonale bedrifter/kjeder.

 
Opaque blå.jpg

Vil du ha fontenehus i din kommune? Ta kontakt med oss!

Untitled-8.jpg