Fontenehus Jobbstøtte
– et tilbud til NAV

Et kunnskapsbasert arbeidsinkluderingsprogram

Det er bred enighet om at arbeid er godt for helsa – også den psykiske – og at vi dessverre ikke har lykkes med å inkludere psykisk syke i arbeidslivet i det omfang den enkelte ønsker og samfunnet trenger. NAVs satsning på ny arbeidsinkluderingskompetanse er svært gledelig. Bruk av ordinære arbeidsplasser somtr eningsarena, satsning på lønnet arbeid, bruk av lønnstilskudd og mentorordninger, satsning på jobbkonsulenter i egen og andres regi og engasjement av arbeidsgivere vil gi positive resultater.

 

I mål og disponeringsbrevet til fylkes NAV for 2018 heter det bl.a.:

2.1.7 Uføretrygdede og arbeid NAV-kontorene må alltid vurdere om bruker har en restarbeidsevne som kan benyttes dersom bruker vurderes for varig tilpasset innsats. Dette for at disse i større grad skal kunne være i delvis arbeid og få utnyttet sin arbeidsevne. Brukere med uføretrygd kan ha ønske om å bruke sin restarbeidsevne og/eller de kan ha opplevd forbedring i sin helse slik at inntekts – og arbeidsevnen er økt. Dersom de ønsker bistand fra NAV, har de den samme lovfestede rettigheten som andre arbeidssøkere (v.uth). Det er derfor viktig at de vurderes som andre reelle arbeidssøkere og få vurdert sitt behov for bistand etter NAV lovens § 14 a.

Det å påpeke uføretrygdedes rett på bistand for å komme tilbake til arbeidslivet er svært viktig. På fontenehus har vi aldri lagt vekt på medlemmenes NAV-ytelser fordi vår arbeidsrettede bistand er finansiert av helsesektoren og utformet med utgangspunkt i den enkeltes ønsker og muligheter, her og nå. Den nye fleksibiliteten uføretrygdede nå har for å kombinere lønn og trygd er også viktig i denne sammenheng. Det er god faglig grunn til å hevde at vellykket arbeidsinkludering av mennesker med alvorligere psykiske helseproblemer krever lengre og tettere oppfølging enn det de nye NAV-tiltakene AFT, Utvidet oppfølging og IPS gir anledning til. Vår erfaring er at noen som sliter psykisk trenger livslang oppfølging for å mestre arbeidslivet utfordringer.

Som ideelt frivillig tilbud kan fontenehus gjøre det – hvis fontenehuset får tilført ressurser som dekker mer enn kostnadene til den ordinære interne fontenehusdriften. Driftstilskudd fra Helsedirektoratet og hjemkommune dekker de grunnleggende driftskostnadene. Intensivt jobbstøttearbeid, blant arbeidsgivere på arbeidsplassene, må finansieres av andre kilder. Vårt mål er at alle fontenehusmedlemmer som vil skal inkluderes i målrettede SE-baserte arbeidsprogram (på fontenehus eller i samarbeid med andre aktører) som tar hensyn til den enkeltes forutsetning for arbeid og studier.

  • For dem som ikke ser vanlig arbeid som en mulighet, er fontenehusets frivillige arbeidsfellesskap et utmerket og fullgodt alternativ som ofte også gjenoppbygger troen på egne muligheter i arbeidslivet.
     

  • De som ikke er helt klare for arbeidslivet kan bruke fontenehuset som en mellomstasjon og styrkedrikk.
     

  • Medlemmer som mislykkes i en ny jobb og trenger litt tid før de vil prøve seg igjen, kan gå direkte tilbake til fontenehusets frivillige arbeidsfellesskap og finne styrke der.

Opac_1.jpg

Vi tror også at mange deltakere i andre SE-program med fordel kunne brukt fontenehus både mens en søker jobb og når en har fått en jobb. Det er mange tomme timer mellom ukentlige avtaler med en jobbspesialist og erfaringene viser at mange fontenehusmedlemmer aktivt bruker fontenehuset når en har fått en jobb. Et tettere samspill mellom ulike aktører, som alle har jobb og utdanning som mål, vil kunne støtte langt flere psykisk syke ut i arbeidslivet.

Forskning på Individuell Jobbstøtte IPS viser at mange psykiatriske pasienter med fordel kan gå rett fra behandling til vanlig jobb. Men den samme forskningen viser også at det er omtrent like mange som ikke er klare til å ta skrittet direkte fra intensiv og langvarig behandling til arbeid og studier. For dem kan fontenehusets frivillige arbeidsfellesskap erstatte en vanlig jobb – og fungere som et springbrett til senere studier og arbeid.

Det er også slik at de aller fleste psykisk syke i arbeidsfør alder allerede er uføretrygdet. For de fleste har fontenehuset lenge vært eneste tilgjengelige alternativ. Det er viktig å utbygge tilbud og tiltak som gjør det enklere for uføretrygdede å komme helt eller delvis tilbake til arbeids livet.

 

Vil du ha fontenehus i din kommune? Ta kontakt med oss!

Untitled-98.jpg