Fontenehusenes arbeidsrettede
rehabiliteringstilbud

Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer, og bygger på grunnleggende menneskelige behov. Alle trenger vi å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver som må løses. På fontenehus er medlemmer og ansatte kolleger som sammen driver et kunnskapsbasert og arbeidsrettet rehabiliteringstilbud.

Fontenehusene inspirerer, støtter og motiverer medlemmer til aktiv samfunnsdeltakelse, studier og ordinær jobb. Men fontenehus er også et alternativt frivillig arbeidsfellesskap for dem, som pga. helseproblemer, ikke kan ta ha ordinær jobb. Fontenehus er åpent for alle. Det trengs hverken henvisning eller vedtak. Medlemmer bestemmer selv hvor mye, og hvordan, en vil delta. Frivillighet er nøkkelen til fontenehusenes suksess.

Arbeidsrettet dag

Fontenehus er åpent i normalarbeidstiden, 5 dager i uka. Den arbeidsrettede dagen gir struktur på hverdagen og tilhørighet til et inkluderende arbeidsmiljø og er fontenehusenes grunnleggende verktøy. Ansatte og medlemmer har felles ansvar for at nødvendige oppgaver tilknyttet drift av fontenehus, løses på en god måt. Alle arbeidsoppgaver er tilgjengelig for medlemmene. Ansatte har ikke egne møter som omhandler driften av fontenehuset.

Driftsoppgavene på et fontenehus er varierte. Fra strategisk langsiktig planlegging og politisk lobbyarbeid, til statistikkføring, vask av gulv og toaletter, støtte med jobbsøk, arbeidsgiverkontakt og produksjon av daglig varm lunsj. Variasjonen i oppgaver gjør at alle kan finne en oppgave som passer, og som tar hensyn til den helsemessige dagsformen.

Arbeidet planlegges, synliggjøres og fordeles på 2 daglige arbeidsmøter, som regel kl. 09.00 om morgenen og kl.13.00. Det gjør det mulig for medlemmer å delta selv om man ikke er på fontenehuset 8 timer hver dag. Tavlebruk er viktig for å synliggjøre alt arbeid og hvem som har ansvar.

«Målet er at medlemmer skal overta så mange oppgaver som mulig, ta og få ansvar, akkurat som på en vanlig arbeidsplass.»

Fontenehus_Bakgrunn_1.jpg


Med arbeid både som metode og mål

Fontenehus har arbeid både som mål og metode. Fordi arbeid er et gode, for de aller fleste. Fordi arbeid gir status, identitet, tilhørighet, inntekt og bedre helse. Fordi arbeid gir bedre liv. Fordi de fleste medlemmene ønsker seg en vanlig jobb. Fordi det frivillige arbeidet på fontenehuset gir struktur på hverdagen og innhold i livet. Organiseringen av hverdagen på fontenehuset legger til rette for at alle kan inkluderes i et trygt arbeidsfellesskap.

Gjennom samarbeidet om den daglige driften utvikles relasjoner mellom medlemmer og ansatte som inspirer og motiverer folk til å sette seg nye mål i livet – ikke bare når det gjelder utdanning og arbeid, men også når det gjelder aktiv deltakelse i samfunnfunnet for øvrig, med venner, kolleger og familie. Fordi medlemmer har en sentral rolle i driften av fontenehus, er virksomheten organisert på en måte som tar hensyn til medlemmenes ulike ønsker, behov og dagsform.

Fritidstilbud

Fontenehusene organiserer også fritidstilbud, kulturaktiviteter og arrangerer felles middager på alle viktige høytidsdager som jul- og nyttårsaften, i påsken og på 17. mai. Større Fontenehus har ofte onsdags- og søndagsmiddager og samlinger utenom arbeidstiden. Det gjør det mulig for medlemmer som er i jobb å opprettholde kontakten med fontenehuskolleger. Mange fontenehus arrangerer også jobb- og studiemiddager hvor lokale bedrifter inviteres til å møte fontenehusenes mennesker. Det organiseres også trening utenom arbeidstid, felles kino, teater og konsertbesøk, ferietilbud og flere Fontenehus har tilbud om kurs i språk og PC-bruk. Det er også vanlig at medlemmer og ansatte sammen går ut og hygger seg etter arbeidstid på lønningsdagen til de ansatte.

Ny giv for arbeid som medisin

Alt for mange psykisk syke har alt for lenge, i alt for stor grad og alt for tidlig i livet, blitt ekskludert fraarbeidslivet. Psykiatrien har i for liten grad inkludert arbeid og studier i behandlingen, og de arbeidsrettede tiltakene NAV har brukt har ikke virket i tråd med hensikten. Til tross for mange år med godt arbeidsmarked oghøyt ressursforbruk kan vi ikke vise til bedre arbeidsinkluderingsresultater enn andre land.

I følge internasjonal forskning vil om lag like mange ha fordeler av å delta i arbeidslivet. Heldigvis har NAV nå innsett at noe må gjøres. Ny kunnskap om arbeidsinkludering skal tas i bruk og NAV vil ta større ansvar for arbeidsinkluderingstiltak i egen regi. Ordinære arbeidsplasser skal brukes som treningsarena – og deltakere og arbeidsgivere skal få oppfølging på arbeidsplassen. Vi har stor tro på at mye positivt vil skje når det gjelder arbeid og psykisk helse i løpet av de nærmeste årene.Fontenehus kan bli en utviklingsarena for bedre samarbeid mellom helse og NAV. Fontenehus har, som frivillig ideell virksomhet, muligheter og handlingsrom offentlige helse- og velferdstilbud ikke har. På fontenehus får medlemmer anledning til selv å ta styringene på egen rehabilitering – og fontenehusenes legger forholdene til rette for samtidig oppfølging av rehabilitering, behandling, arbeidsforberedende aktiviteter og vanlig jobb og studier.

«Bare 10 % av alle med alvorlig psykisk sykdom er i arbeid»

Se OECDs rapport om Mental Health and Work–Norway, 2013. NAPHAs rapport fra 2012 bekrefter våre interne undersøkelser som viser at 60 til 70 prosent av medlemmene ønsker seg en vanlig jobb.

http://www.oecd.org/employment/mental-health-and-work-norway-9789264178984-en.htm

https://www.napha.no/multimedia/2705/Rapport-Fontenehus-2012b.pdf

Fontenehus_Bakgrunn_1.jpg


Livslangt og reach out

Fontenehuset er ikke bare et tilbud til dem som for tiden ikke har en jobb. Fontenehus brukes også aktivt av medlemmer som har fått en jobb eller studerer. De gode relasjonene en har etablert ved å arbeide sammen med medlemmer og ansatte på fontenehuset gjør det lettere å gjennomføre studier og å stå i en jobb over tid. Og kanskje viktigst av alt: støtten fra fontenehuset tar aldri slutt. Dette er fontenehus alene om. Alle NAV tiltak avsluttes. Noen avsluttes så snart du har fått en jobb.  Medlemskapet i fontenehuser livslangt hvis en ønsker. Fontenehus følger også opp hvis du uteblir.

«Reach out» er en daglig oppgave på alle fontenehus. Etter avtale tar fontenehuset kontakt med medlemmer som ikke dukker opp som avtalt».
 

Etter en dag, etter en uke, eller etter en måned. Slik det enkelte medlem selv har bestemt. Det gir trygghet i hverdagen og kan også gjøre andres tiltak bedre. Fontenehus følger lengre og tettere opp enn noen andre oppfølgende tiltak. Fontenehus er «more supported than any other support employment programme» Fontenehus er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud som bygger bro og fyller tomrommet mellom psykiatriens behandlingstilbud og kommunenes psykiske helse tjeneste, og mellom helsesektoren og arbeids- ogvelferdssektoren.

 

Samtidig rehabilitering og arbeidsinkludering

Fontenehusenes styrke er at den støtten den enkelte får i sin egen rehabiliteringsprosess skjer gjennom deltakelse i et frivillig arbeidsfellesskap hvor det utvikles relasjoner som skaper trygghet og bygger selvtillit, som inspirer og motiverer. Arbeid er både metode og mål. De som vil får støtte med jobb og utdanning. De som trenger tid for å bygge mot før jobb blir aktuelt, og de som pga sin helsesituasjon ikke kan jobbe, får del i et frivillig helsebringende arbeidsfellesskap.

På fontenehus får man støtte på mange av livets områder. Trenger du et puff bak for å ta ny kontakt behandler, får du det. Har du rota det til med økonomien, får du hjelp til å rydde opp med bank eller NAV. Har du problemer med boligforhold – får du støtte hvis de andre på fontenehus forstår at du sliter. Og dette skjer samtidig som du bygger deg opp som medansvarlig for å utvikle fontenehuset som et godt rehabiliteringstilbud. Derfor tør vi påstå at fontenehus også gjør andre helse- og velferdstjenester bedre. Vi bygger broer og tetter hull mellom helse og nav og skole, mellom kommune og spesialisthelsetjenester. 

Det trengs hverken vedtak eller henvisning for å bli medlem. Det frivillige arbeidsfellesskapet inspirer mange som har meldt seg ut av arbeidslivet til igjen å prøve seg i en vanlig jobb. Vi er alene om «Overgangsarbeid» som en unik vei tilbake til arbeidslivet.

Vil du ha fontenehus i din kommune? Ta kontakt med oss!

Fontenehus_Bakgrunn_1.jpg