Dokumentasjon
og forskning

Fontenehus Norge har gjennomført en medlemstilfredshetsundersøkelse og en arbeids- og studieundersøkelse ved samtlige norske fontenehus både i 2016 og 2017. Resultatene er svært gode, men det må understrekes at undersøkelsene er utarbeidet og gjennomført av fontenehusene selv med de metodiske svakheter dette gir.

Kuber_1.png

Det finnes omfattende internasjonal kvalitativ forskning på fontenehus som helsebasert rehabiliteringstilbud. Dette er bakgrunnen for den støtten fontenehus får og har fått fra norske helsemyndigheter og Stortingets Helse- og omsorgskomite. Men det finnes lite kvantitativ forskning om fontenehus som arbeidsinkluderingsaktør. Amerikanske helsemyndigheter har anerkjent Clubhouses som evidence based programme and practise. Det å skaffe midler til et større forskningsprosjekt som også kan se på fontenehusenes arbeidsinkluderingsaktivitet over tid er en prioritert oppgave for Fontenehus Norge.

Med midler fra Helsedirektoratet og med stor egeninnsats fra forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo Met,(psykologspesialist June Ullevodsæter Lystad phd og ergoterapeut Helen Bull phd ved Oslo Met) har vi, med utgangspunkt i dataene fra arbeids- og studieundersøkelsene fra 2016 og 2017, igangsatt en kvantitativ pilotstudie om norske fontenehus som arbeidsinkluderingsaktører. Vi håper at denne piloten skal danne grunnlag for en større søknad om midler til en tverrfaglig studie av fontenehusenes virksomhet i Norge. Videreutvikling av fontenehus som arbeidsinkluderingsaktør og rehabilitering stilbud innen psykisk helse feltet forutsetter at vi kan dokumentere effekten av fontenehusenes virksomhet.

 

Fra medlemsundersøkelsen

81 % var helt eller delvis enig i at fontenehuset hadde gjort dem bedre til å strukturere dagen.

92 % var helt eller delvis enig at fontenehuset hadde påvirket deres helse på en positiv måte.

59 % var helt eller delvis enig at deltakelse på fontenehuset har minsket deres behov for innleggelse og akutt hjelp det siste året.

63 % var helt eller delvis enig i at deltakelse på fontenehuset har gitt dem større tro på å komme tilbake ut i jobb

79 % er helt eller delvis enig i at fontenehuset har gitt dem et større sosialt nettverk.

81 % er helt eller delvis enig i at fontenehuset har gitt dem større tro på seg selv og sine ressurser.

Fra arbeids- og studieundersøkelsen:

42% av medlemmene var i 2017 i jobb, studier eller arbeidspraksis

69% av disse var i lønnet arbeid

40% av de som var i lønnet arbeid kombinerte uføretrygd med lønnsinntekt

62% av de som ikke var i jobb ønsket seg en jobb

De fleste hadde små og kortvarige jobber, men 32% av de som var i jobb hadde mer en 50% stilling og 40% hadde stått i jobb i mer enn 12 måneder.

Resultatene kan tyde på at:

  • Fontenehusene bygger selvtillit og mot til å prøve seg i arbeid - også hos mennesker som har blitt avklart som arbeidsufør.

  • Fontenehusene støtter mange mennesker med store og sammensatte helseutfordringer ut i arbeid og studier.

  • Tilknytning til Fontenehuset gir tilknytning til arbeidslivet.

 

Et verdensomspennende nettverk for arbeid og bedre psykisk helse

Fontenehus er en del av et verdensomspennende nettverk som arbeider for at mennesker som blir ekskludert fra samfunns- og arbeidsliv pga psykiske helseproblemer skal inkluderes i et helsebringende frivillig arbeidsfellesskap og at medlemmer som ønsker det og kan jobbe skal få hjelp med utdanning og lønnet arbeid.

Det finnes i dag nærmere 300 fontenehus på verdensbasis, fordelt på over 30 land i alle verdensdeler

Den internasjonale betegnelsen er «Clubhouse». Det første klubbhuset ble etablert i New Yourk i1948 og ble døpt «Fountainhouse New York» fordi det var en fontene i bakgården. I Skandinavia benyttes «Fontenehus» fordi «klubbhus» gir andre assiasjoner på våre språk. Standardene er utviklet i fellesskap av medlemmer og medarbeidere i alle verdens klubbhus, og revideres kontinuerlig. De brukes i opplæring av medlemmer og medarbeidere og sikrer at fontenehus utvikler seg som et arbeidsfellesskap preget av likeverd og respekt. På fontenehus snakker vi sjelden om «brukermedvirkning» fordi medlemmene på fontenehus alltid er aktivt med i drift og utvikling av virksomheten – på lik linje med medarbeidere og ledere.

Den norske utgaven av standardene finner du her:

 

Vil du ha fontenehus i din kommune? Ta kontakt med oss!

Untitled-8.jpg